Salgsbetingelser

AVTALE- OG LEVERINGSVILKÅR

1. Generelle opplysninger og betingelser

Netthandel (e-handel) reguleres bla av Lov om visse sider ved elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (e-handelsloven), Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven), Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår m.v. (markedsføringsloven), og lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lovene er bestemmende for dine (kjøpers) rettigheter og plikter ved inngåelse av avtale om netthandel med vårt firma, BioActive Foods AS (heretter selger eller BioActive Foods). En god oversikt over kjøpers rettigheter og plikter fremkommer også på Forbrukerrådets nettsider (www.forbrukerradet.no).

 

Før avtale mellom deg som kjøper og oss som selger anses gjennomført, må du bekrefte at du har lest disse avtalevilkårene. Dette vil samtidig være en bekreftelse på at du har akseptert avtalevilkårene, og at bindende avtale (med de modifikasjonene som følger av avtalevilkårene og angrerettloven) er inngått mellom deg og BioActive Foods.

 

Dersom du ikke er myndig, dvs under 18 år, må du få en foresatt til å gjennomføre kjøpet. Alternativt kan du handle pr oppkrav, dvs at varen, samt evt frakt, må betales før varen utleveres.

 

Juridiske parter ved avtaleinngåelsen er deg som forbruker, og BioActive Foods AS.

 

BioActive Foods AS

Hoslegata 3

1356 Bekkestua

Norge/Norway

Telefon: +47 400 04 443

Epost: post@1life63.com

Nettside: www.1life63.com

 

2. Nærmere om kjøp og levering av våre varer. Kjøpers undersøkelsesplikt.

Straks du har bekreftet at du har lest avtalevilkårene, sendes bestillingen elektronisk til oss. Du mottar deretter en ordrebekreftelse på oppgitt e-postadresse. Det er viktig at du kontrollerer denne og straks gir beskjed dersom denne skulle avvike fra det du bestilte.

 

Kjøpesummen betales iht avtale mellom kjøper og BioActive Foods. Dette vil normalt være ved bruk av kredittkort, bankkort (bruk av BankID), eller ved postoppkrav. Benyttes bank- eller kredittkort belastes kortet straks varen(e) har blitt sendt fra BioActive Foods. Alle priser oppgitt på BioActive Foods hjemmesider er inkl. mva, men eks frakt. Det tas forbehold om prisendringer. BioActive Foods garanterer imidlertid de priser som er oppgitt pr bestillingstidspunkt.

 

Leveringsmåte avtales mellom kjøper og BioActive Foods, og fremkommer på ordrebekreftelsen. Frem til tidspunktet kjøper overtar varen(e) har BioActive Foods risikoen, dvs har ansvaret for eventuelle skader på varen(e).

 

Vi tilstreber å stille varen(e) til kjøpers disposisjon senest innen avtalt leveringstidspunkt. Du vil kunne følge leveransens gang via Bring. Sporingsinformasjon vil bli sendt på SMS eller epost. Skulle det oppstå en forsinkelse i utsendelse eller under frakt, vil vi gi deg beskjed pr e-post straks vi har kjennskap til forsinkelsen. Skulle forsinkelsen bli vesentlig vil kjøper kunne få rett til å heve avtalen og kreve erstatning etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hvorvidt en forsinkelse skal kunne anses som vesentlig vil variere med type vare. Nærmere opplysninger om hva slags rettigheter du som kjøper har ved forsinket levering fremkommer av forbrukerkjøpslovens kapittel 5 (§19 til og med §25).

 

Dersom kjøper ikke henter varen(e) vil kjøper bli avkrevd et gebyr på minimum kr. 200,- for å dekke de utgiftene BioActive Foods påføres som følge av at varen(e) må tas i retur. For øvrig vises det til BioActive Foods rettigheter og krav ved kontraktsbrudd fra kjøpers side, slik disse fremgår av forbrukerkjøpslovens kapittel 9 (§43 til og med §48).

 

Så snart som mulig etter overtakelse av varen(e) må kjøper undersøke om det som er levert samsvarer med det som ble avtalt, og at varen(e) ikke lider av feil eller andre mangler. Det er viktig at vi mottar informasjon om eventuelle feil eller mangler så raskt som mulig. Merk at det er nødvendig å reklamere «innen rimelig tid» dersom en feil eller mangel oppdages, eller burde ha blitt oppdaget, jfr forbrukerkjøpsloven §27. De nærmere bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven som regulerer dette fremkommer av kapittel 6 (§26 til og med §36).

 

Selv om det etter forbrukerkjøpsloven er tilstrekkelig å reklamere muntlig, anbefaler BioActive Foods at kjøper reklamerer skriftlig, fortrinnsvis via e-post eller vår hjemmeside. Normalt vil vi kreve at varen(e) returneres til oss for undersøkelse, og evt. utbedring eller omlevering (kjøper får ny vare).

3. Angrerett

Netthandel omfattes av angrerettloven. Vedlagt vareleveransen vil det foreligge et opplysningsskjema for angrerett. Videre vil det være vedlagt et ferdig utfylt angrerettskjema som kjøper oppfordres til å benytte dersom kjøper vil benytte seg av sin angrerett. Kjøper må gi klar melding om at man angrer på kjøpet. Det er ikke tilstrekkelig å være passiv, dvs unnlate å hente ut varen(e).

 

Angreretten er, som uttrykket indikerer, en rett til å gå fra den inngåtte avtalen uavhengig av om varen(e) er mangelfull(e) eller skadet. Det er nok at kjøper angrer på kjøpet. Det er imidlertid normalt en forutsetning at kjøper ikke har brukt varen(e), herunder at varen(e) er uskadd(e) og at eventuell forsegling (avhengig av type vare) ikke er brutt. Har kjøper som følge av sin undersøkelse av varen foretatt noe som har redusert verdien av varen, kan BioActive Foods kreve kompensasjon for denne verdireduksjonen.

 

Fristen er 14 dager fra den dagen kjøper overtok varen, dvs har hentet denne på avtalt sted, eller har mottatt denne i sin postkasse. Ved inngåelse av avtale om abonnement, dvs avtale der varer skal leveres med jevne mellomrom, løper fristen fra mottak av første vareforsendelse.

 

Kjøper kan enten sende inn skjemaet pr post eller sende inn skjema elektronisk via epost (post@1life63.com). Benyttes post er det viktig å merke seg at det er kjøper som har bevisbyrden for at melding om angrerett er avgitt innen angrefristens utløp.

 

Virkningen av at kjøper benytter seg av angreretten er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort. Dersom én eller begge parter har oppfylt sine forpliktelser under avtalen, må det foretas et såkalt restitusjonsoppgjør. Angrerettloven inneholder bestemmelser om partenes rettigheter og plikter ved gjennomføringen av restitusjonsoppgjøret.

 

Senest innen 14 dager etter kjøper har gitt melding om at angreretten benyttes må kjøper returnere varen(e) til BioActive Foods. Det er kjøper som må betale alle utgifter i forbindelse med retur, dvs frakt/porto, ny emballasje etc. BioActive Foods må på sin side innen 14 dager returnere eventuelle betalinger mottatt fra kjøper.

4. Spesielle forhold. Force majeure.

Dersom forsinket levering skyldes hindring utenfor BioActive Foods kontroll, og som BioActive Foods ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av, kan kjøper ikke kreve erstattet tap som følge av forsinkelsen, jfr forbrukerkjøpslovens §24. De samme begrensninger gjelder for kjøpers ansvar for det tilfellet kjøpesummen ikke blir betalt i tide.

 

BioActive Foods er ikke ansvarlig for eventuelt indirekte tap for kjøper som følge av mangler eller forsinkelser. Denne ansvarsbegrensningen gjelder imidlertid ikke dersom BioActive Foods forsettlig eller grovt uaktsomt har påført kjøper et slikt tap.

 

BioActive Foods fritas fra leveringsplikt dersom levering blir umulig eller uforholdsmessig kostbart som følge av forhold utenfor BioActive Foods kontroll (force majeure). Eksempler på slike forhold er, men er ikke begrenset til, brann, krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, herunder streik og lock-out, importrestriksjoner, manglende leveranser fra underleverandører eller andre samarbeidspartnere, hyperinflasjon, valutarestriksjoner, ran og innbrudd.

5. Personvern

BioActive Foods er underlagt personopplysningsloven. Ved bestilling av vare er det nødvendig for BioActive Foods å lagre kjøpers navn, adresse, e-postadresse, og evt annen kontaktinformasjon. Disse opplysningene oppbevarer vi så lenge det er nødvendig som følge av garanti- og reklamasjonsbestemmelser, samt av hensyn til regnskapsførsel og oppbevaring av regnskap. Vi oppbevarer kortnummer til bankkort og kredittkort inntil betaling i sin helhet er gjennomført slik avtalt. Det er også nødvendig for oss å lagre ip-adressen til angjeldende PC som ble benyttet av kjøper ved bestilling. 

 

Ved å akseptere leveringsvilkårene aksepterer du også at vi kan sende deg informasjon om produkter vi tilbyr pr. e-post eller post. Du kan imidlertid når som helst avbestille slike reklameutsendelser via våre nettsider.

6. Verneting og lovvalg

Disse avtalevilkårene er underlagt norsk rett, og ved en eventuell tvist om avtalevilkårene eller andre forhold vedrørende en inngått avtale, er Forliksrådet i Asker og Bærum og Asker og Bærum tingrett rett verneting. Kjøper har i tillegg klagerett til forbrukerrådet (se nærmere om dette på www. forbrukerradet.no).

7. Avsluttende bestemmelser

BioActive Foods forbeholder seg retten til når som helst å endre kjøps- og leveringsvilkårene innenfor de grensene som følger av gjeldende rett. Videre tar BioActive Foods forbehold om eventuelle feil i oppgitte priser og i oppgitt produktinformasjon, herunder i forhold til regelrette skrivefeil.